0-Bildiri Kabul Listesi
Atike İnce Yardımcı
Teknoparkların Teknoloji Girişimciliği Üzerindeki Etkisi
Cemalettin Öcal Fidanboy
Teknopark Çalışanlarının Ar-ge Performansı Algısı ile Demografik Değişkenler Arasındaki İlişki: Teknoloji Transferi Bağlamında Bir İnceleme
Cemalettin Öcal Fidanboy
Ters İnovasyon Stratejisinin Teknoloji Transfer Ofisi İşlevleri Açısından İncelenmesi
Cemalettin Öcal Fidanboy
Ar-ge Performansı ve Örgütler Arası İlişki Tipleri: Karmaşık Uyumlu Sistemler Olarak Teknoparklar Örneği
Dilek Candüz
Araştırma ve Geliştirme Destek Mekanizmaları: Dünya Örneklemeleri ve Türkiye Kıyaslaması
Fatih Yalçın
Türkiye’de Teknoloji Girişimciliği: Mevcut Durum ve Geleceğe Yönelik Öneriler
Feride Özdemir
Üniversitelerin Fikri Mülkiyet Haklarının Ticarileştirilmesi Süreci: Akdeniz Tto Lisanslama Deneyimi
Gürcan Banger
Business İn The Age Of Transhumanism
İsmail Veli Sezgin
Araştırma Üniversiteleri’nin Akademik İnsan Kaynağı Seçiminin Tto İş Geliştirme Parametrelerine Göre İncelenmesi
Metin Duyar
Teknoparkların Orta Büyüklükteki Şehirlerin Sanayi Gelişimini Tetikleme Potansiyeline Bir Örnek: Nevşehir
Muhammet Yasin Gök
Sanayi Yol Haritasında Teknoloji Transfer Ofisi Etkisi ve Stratejik Plana Katkısı
Müjgan Çetin
İnovasyon Yönetim Sistemi Standartları Işığında Tto Larda İnovasyon Yönetimi
Nurcan Deniz
Çok Ölçütlü Karar Verme Tekniklerinden Moora ile Patent Değerleme
Onur Yolay
Fikri Mülkiyet Temelli Akademik Girişimde Teknoloji Transfer Ofislerinin Rolü: Fikri Üründen Ticarileştirmeye Süreç Yönetimi
Özkan Şahin
Üniversitelerin İnovasyon Yol Haritasında Teknoloji Transfer Ofisi Etkisi
Rabia Berna Demirel
İşletmelerde Patent Yönetimi ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Uygulamaları